آقای یوسف فتح الهی
آقای یوسف فتح الهیمدیر عامل
آقای صادق فتح الهی
آقای صادق فتح الهیرئیس هیئت مدیره
آقای علی افسریان
آقای علی افسریاننایب رئیس هیئت مدیره و مدیریت کارخانه................**وب سایت شخصی - http://afsarian.ir**